Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra - projektavimas

Projekto vykdytojas: Valstybės Įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas
Projekto numeris: VP2-5.3-SM-01-V-01-011
Projekto pavadinimas: Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra - projektavimas


Veiksmų programa: VP2 - ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas: VP2-5 - Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Uždavinys: VP2-5.3 - Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V - Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

Projekto veiklos:
1. galimybių studijos parengimas;
2. viešųjų pirkimo dokumentų parengimas;
3. techninio projekto keleivių terminalo plėtrai parengimas;
4. techninio projekto ekspertizės atlikimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2010 metai.
Projektas įgyvendinamas vykdant 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonę VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" . Projekto įgyvendinimui yra skirtas 443986,03 Lt finansavimas projekto tinkamų išlaidų apmokėjimui. Iš šios sumos Europos Sąjungos lėšos - 377388,13 Lt , Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 66597,90 Lt. Projekto įgyvendinimo netinkamas išlaidas sudarys PVM mokestis 92768,25 Lt, kuris bus mokamas nuosavomis lėšomis.
2010 m. lapkričio mėn. 12 d. pasirašyta projekto „Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra - projektavimas" finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 1F - 206/Nr. 2-123 tarp Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto.

PROJEKTO APRAŠYMAS

Pagrindinis projekto tikslas - Tobulinti oro uosto ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą, didinti jos pajėgumą, modernizuoti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą, didinti oro uosto konkurencingumą.
Projekto uždavinys - Parengti techninį projektą keleivių terminalo plėtrai.

Projekto esmė:
Remiantis nacionalinės transporto plėtros programa (1), Palangos oro uostą numatoma vystyti siekiant plėtoti turizmą ir verslą regione, sukuriant tarptautinio standarto keleivių aptarnavimo infrastruktūrą. Vadovaujantis strateginio veiklos plano tikslu, t.y.„modernizuoti Palangos oro uosto infrastruktūrą, siekiant tobulinti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo lygį, pagerinti orlaivių ir keleivių aptarnavimo sąlygas", yra numatyta rekonstruoti keleivių terminalą. Esamas keleivių terminalas tarptautiniams skrydžiams pritaikytas tik technologiškai. Kokybiškai aptarnauti keleivius šiame terminale nėra galimybės dėl jo pasenusios infrastruktūros. Be ES paramos pats oro uostas finansiškai nepajėgus finansuoti šio projekto.
Įgyvendinant projektą, numatoma parengti techninį projektą esamo keleivių terminalo rekonstravimui suprojektuojant atvykstančių keleivių laukimo salę, vėdinimo, šildymo sistemas, pakeičiant nusidėvėjusią technologinę įrangą. Įgyvendinus keleivių terminalo plėtros projektą, bus sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra užtikrins sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą. Šis projektas nėra finansuojamas iš bet kokio kito ES šaltinio. Įgyvendinamas projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas.
Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą:
Projekto valdymui VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto direktoriaus įsakymu yra suformuotas projekto įgyvendinimo priežiūros komitetas, susidedantis iš kompetetingų specialistų. Projekto priežiūros komiteto narių atsakomybė ir vykdomos funkcijos yra numatytos tuo tikslu parengtame projekto priežiūros komiteto reglamente bei projekto administravimo ir valdymo tvarkoje. Projektas bus įgyvendinamas be partnerių.
Projekto tęstinumas:
Tarptautinis Palangos oro uostas yra valstybės įmonė, kurios steigėja yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. . Palangos oro uostas yra vienintelis Vakarų Lietuvos regione. Šio oro uosto pagrindinis tikslas yra sukurti tokias sąlygas, kurios leistų teikti kokybiškas paslaugas, užtikrintų keleivių ir saugumo tarptautinis standartus. Rekonstruotą keleivių terminalą eksploatuos valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas, iš uždirbtų pajamų apmokėdamas visas eksploatacines išlaidas. Projekto metu sukurtas ir įsigytas iš finansavimo lėšų turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos nebus perleistas, įkeistas ar kitu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą. Projektas „Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra-projektavimas" yra projekto „Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo rekonstravimas - pritaikymas Šengeno reikalavimams" tęstinė dalis.

 INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYMĄ

Projekto veikla
Darbai
Vykdytojas
Sutarties vertė, Lt (be PVM)Įvykdymas, %
Galimybių studijos parengimas
Paslaugos
VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas"
8232,00100%
Viešųjų pirkimo dokumentų parengimas
PaslaugosUAB „SIKC"
11000
100%
Techninio projekto keleivių terminalo plėtrai parengimas
Paslaugos
UAB „Pireka"
384216,36
100%
Techninio projekto ekspertizės atlikimas
Paslaugos
UAB „Klaipėdos ekspertizė"
16500,00
100%
Projektinių pasiūlymų recenzijai atlikti pirkimas
Paslaugos
UAB „Klaipėdos komprojektas"
4764,85
100%

 

Projekto vertė, litais 
Tinkamos išlaidos:
424713,21 Lt
- ES lėšos
361006,23 Lt
- Valstybės biudžeto lėšos
63706,98 Lt
Pridėtinės vertės mokestis ( netinkamos išlaidos):
88795,52 Lt
Iš viso: 513508,73