Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba - projektavimas

Projekto vykdytojas: Valstybės Įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas
Projekto numeris: VP2-5.3-SM-01-V-01-012
Projekto pavadinimas: Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba - projektavimas


Veiksmų programa: VP2 - ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas: VP2-5 - Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Uždavinys: VP2-5.3 - Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V - Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

Projekto veiklos:
1. galimybių studijos parengimas;
2. techninio projekto parengimas;
3. techninio projekto ekspertizės atlikimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2010 - 2011 metai.
Projektas įgyvendinamas vykdant 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonę VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" . Projekto įgyvendinimui yra skirtas 71656,72 Lt finansavimas projekto tinkamų išlaidų apmokėjimui. Iš šios sumos Europos Sąjungos lėšos - 60908,21 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 10748,51 Lt. Projekto įgyvendinimo netinkamas išlaidas sudarys PVM mokestis 15047,91 Lt, kuris bus mokamas nuosavomis lėšomis.
2010 m. lapkričio 22 d. pasirašyta projekto „Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba - projektavimas" finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 1F-215 tarp Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Valstybės įmonės Tarptautinis Palangos oro uostas.

PROJEKTO APRAŠYMAS

Pagrindinis projekto tikslas - Tobulinti oro uosto ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą, didinti jos pajėgumą, modernizuoti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą, didinti oro uosto konkurencingumą.
Projekto uždavinys - suprojektuoti avarinių gelbėjimo darbų pastatą.

Projekto esmė:
Remiantis nacionalinės transporto plėtros programa (1), Palangos oro uostą numatoma vystyti siekiant plėtoti turizmą ir verslą regione, sukuriant tarptautinio standarto keleivių aptarnavimo infrastruktūrą. Vadovaujantis strateginio veiklos plano tikslu, t.y. „modernizuoti Palangos oro uosto infrastruktūrą, siekiant tobulinti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo lygį, pagerinti orlaivių ir keleivių aptarnavimo sąlygas" bus pastatytas moderniai įrengtas avarinių gelbėjimo darbų pastatas. Įgyvendinant šį projektą, parengtas techninis projektas avarinių gelbėjimo darbų pastatui statyti, suprojektuojant 685,76 kvadratinių metrų pastatą, kuriame bus įrengti garažai, sandėliai specialiai įrangai, mokymo klasė. Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Tarptautinio Palangos oro uosto pritaikymas kokybiškai ir savalaikiai esant reikalui atlikti avarinius gelbėjimo darbus užtikrins sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą. Šis projektas nėra finansuojamas iš bet kokio kito ES šaltinio. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas.
Naujai pastatytą avarinių gelbėjimo darbų pastatą eksploatuos valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas, iš uždirbtų pajamų apmokėdamas visas eksploatacines išlaidas. Sukurta nauja infrastruktūra bus naudojama tik pagal paskirtį.

 INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYMĄ

Projekto veikla
Darbai
Vykdytojas
Sutarties vertė, Lt (be PVM)Įvykdymas, %
Galimybių studijos parengimas
Paslaugos
UAB "Inreal"
8450
100%
Techninio projekto parengimas
Paslaugos
UAB "Medstatyba"53553,72
100%
Techninio projekto ekspertizės atlikimas
Paslaugos
UAB "Projektų ekspertizė"7800
100%

 

Projekto vertė, litais 
Tinkamos išlaidos:
69803,72 Lt
- ES lėšos
59333,16 Lt
- Valstybės biudžeto lėšos
10470,56 Lt
Pridėtinės vertės mokestis ( netinkamos išlaidos):
14658,78 Lt
Iš viso: 

84462,50 Lt


Projektas   Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba - projektavimas" sėkmingai įgyvendintas. Tuo sudarytos sąlygos projekto tęstinei veiklai- avarinių gelbėjimo darbų pastato statybos darbų atlikimui.