Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba - statybos darbai

Projekto vykdytojas: Valstybės Įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas
Projekto numeris: VP2-5.3-SM-01-V-01-018
Projekto pavadinimas: Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba - statybos darbai


Veiksmų programa: VP2 - ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas: VP2-5 - Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Uždavinys: VP2-5.3 - Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V - Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

Projekto veiklos:
1. statybos ir įrangos montavimo darbų atlikimas;
2. statybos ir įrangos montavimo darbų techninė priežiūra;
3. statinio projekto vykdymo priežiūra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2012 metai.

Projektas įgyvendinamas vykdant 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonę VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas". Projekto įgyvendinimui yra skirtas 2802631,49 Lt finansavimas projekto tinkamų išlaidų apmokėjimui. Iš šios sumos Europos Sąjungos lėšos - 2382236,77 Lt , Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 420394,72 Lt. Projekto įgyvendinimo netinkamas išlaidas sudarys PVM mokestis 588552,61 Lt, kuris bus mokamas nuosavomis lėšomis.
2012 m. birželio mėn. 18 d. pasirašyta projekto „Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba - statybos darbai" finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 1F - 143 tarp Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto.

PROJEKTO APRAŠYMAS

Pagrindinis projekto tikslas - Tobulinti oro uosto ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą, didinti jos pajėgumą, modernizuoti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą, didinti oro uosto konkurencingumą.
Projekto uždavinys - pastatyti avarinių gelbėjimo darbų pastatą.

Projekto esmė:
Remiantis nacionalinės transporto plėtros programa, Tarptautinį Palangos oro uostą numatoma vystyti siekiant plėtoti turizmą ir verslą regione, sukuriant tarptautinio standarto keleivių aptarnavimo infrastruktūrą. Vadovaujantis strateginio veiklos plano tikslu, t.y. „modernizuoti Palangos oro uosto infrastruktūrą, siekiant tobulinti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo lygį, pagerinti orlaivių ir keleivių aptarnavimo sąlygas", yra numatyta pastatyti pastatą, skirtą avarinio gelbėjimo darbų tarnybai įsikurti. Šiuo metu avarinių gelbėjimo darbų tarnybai yra skirtos patalpos garažuose, pakankamai toli nuo kilimo ir tūpimo tako. Kad avarinių gelbėjimo darbų tarnyba patektų į aerodromo teritoriją, reikia kirsti magistralinį kelią. Dėl tokio išsidėstymo Palangos oro uoste nėra vykdomi ICAO reikalavimai, pagal kuriuos avarinių gelbėjimo darbų tarnyba turi būti įsikūrusi kaip įmanoma arčiau kilimo ir tūpimo tako. Be ES paramos pats oro uostas finansiškai nepajėgus finansuoti šio projekto.
Įgyvendinant projektą, numatoma pastatyti avarinių gelbėjimo darbų pastatą, kuriame būtų įrengti garažai, sandėliai specialiai įrangai, mokymo klasė. Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Tarptautinio Palangos oro uosto pritaikymas kokybiškai ir savalaikiai esant reikalui atlikti avarinius gelbėjimo darbus užtikrins sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą. Šis projektas nėra finansuojamas iš bet kokio kito ES šaltinio. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas.

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą:
Projekto valdymui VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto direktoriaus įsakymu yra suformuotas projekto įgyvendinimo priežiūros komitetas, susidedantis iš specialistų. Projekto priežiūros komiteto narių atsakomybė ir vykdomos funkcijos yra numatytos tuo tikslu parengtame projekto priežiūros komiteto reglamente bei projekto administravimo ir valdymo tvarkoje. Projektas bus įgyvendinamas be partnerių.

Projekto tęstinumas:
Tarptautinis Palangos oro uostas yra valstybės įmonė, kurios steigėja yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Pats oro uostas neturi teisės keisti veiklos pobūdžio. Palangos oro uostas yra vienintelis Vakarų Lietuvos regione. Šio oro uosto pagrindinis tikslas yra sukurti tokias sąlygas, kurios leistų teikti kokybiškas paslaugas, užtikrintų keleivių saugumo tarptautinius standartus. Pastatytą avarinių gelbėjimo darbų pastatą eksploatuos valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas, iš uždirbtų pajamų apmokėdamas visas eksploatacines išlaidas. Sukurta nauja infrastruktūra bus naudojama tik pagal paskirtį. Projekto metu sukurtas ir įsigytas iš finansavimo lėšų turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos nebus perleistas, įkeistas ar kitu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą.

 INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYMĄ

Projekto veikla
Darbai
Vykdytojas
Sutarties vertė, Lt (be PVM)Įvykdymas, %
Statybos ir įrangos montavimo darbų atlikimas
Statybos darbai
UAB "LitCon"
2766949,67
 
Statybos ir įrangos montavimo darbų atlikimo techninė priežiūra
Paslaugos
UAB "Darbasta"27500,00
 
Statinio projekto vykdymo priežiūra
Paslaugos
UAB "Medstatyba"8181,82
 

 

Projekto vertė, litais 
Tinkamos išlaidos:
2802631,49 Lt
- ES lėšos
2382236,77 Lt
- Valstybės biudžeto lėšos
420394,72 Lt
Pridėtinės vertės mokestis ( netinkamos išlaidos):
588552,61 Lt
Iš viso: 

3391184,10 Lt